Geçmişten Günümüze Türkiye’yi Bölgelere Ayırma Çalışmaları ve Yapılması Gerekenler – Ali Yiğit

“Türkiye'yi coğrafi bölgelere ayırma konusunda XIX. yy.ın sonlarından başlayan birtakım girişimler yapılmıştır. XX. yy.ın ilk yarısından beri Osmanlı Devleti idaresindeki ülkelerin, dolayısıyla Türkiye’nin idarî ve doğal birtakım bölgeler halinde incelenmekte olduğunu görüyoruz. Birinci Coğrafya Kongresinde bugün kullanılan yedi coğrafi bölge belirlenmiştir. Kongre sonrasında da Türkiye’nin coğrafi bölgeleri üzerinde bazı çalışmalar yapılmış ve birtakım sınır yanlışlıkları irdelenmiştir. Kongre kararlarını dikkate almayan ve Türkiye'nin coğrafi bölgelerini farklı bir şekilde ele alan bazı çalışmalar da olmuştur. Ayrıca Birinci Coğrafya Kongresinde, bölge ve bölümlerin daha küçük parçaların birleşmesi ile meydana geldiği kabul edilmekle beraber, bunların zamanla yapılacak çalışmalarla belirtilebileceği sonucuna varılmıştır. Bütün bu çalışmalara rağmen ülkemizin coğrafi bölgelere ayrımı ile ilgili çalışma sayısı oldukça azdır.”

http://cografya.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/Ali%20Yi%C4%9Fit%20Makaleler/F9.pdf

 

******

 

Merkezileşme, Dekonsantrasyon, Desantralizasyon – Cuma Çiçek

“Anti-demokratik yapı ve mekanizmaları yapı sökümüne uğratıp paylaşım, denge ve karşılıklı/çoklu denetlemeye dayalı yeni bir egemenlik yapısı ve mekanizması inşa edemediğimiz sürece farklı zorunluluklarla karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz. İdari ve siyasi egemenliğin âdem-i merkezileşme ile yerel ve bölgesel ölçekte inşa edilecek yerel yönetimlerle paylaşılması, çoklu denge ve denetleme süreçlerine dayalı demokratik bir yapının inşası için iyi bir başlangıç noktası olabilir.”

Cuma Çiçek’in, Türkiye’de devletin yaşadığı dönüşümü tartıştığı “Merkezileşme, Dekonsantrasyon, Desantralizasyon” başlıklı yazı dizisi…

http://www.birikimdergisi.com/haftalik/1326/merkezilesme-dekonsantrasyon-desantralizasyon-i

http://www.birikimdergisi.com/haftalik/1340/merkezilesme-dekonsantrasyon-desantralizasyon-ii

http://www.birikimdergisi.com/haftalik/1354/merkezilesme-dekonsantrasyon-desantralizasyon-iii

 

******

 

Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi – Mehmet Akif Çukurçayır

"Demokrasi ülke çapında ne ise, yerel düzeyde de hemen hemen odur. Hastalıkları yukarıdan aşağıya doğru inildikçe azalmaz. Hatta artabilir de, her ikisinin de kalitesini hamurun niteliği yani halkın duyarlılığı ve bilinci belirler. Bu nedenle, çağımızın yurttaşlık ve kentdaşlık (hemşerilik) gibi kavramlara yüklemiş olduğu yeni işlevler, demokrasinin sağlıklı bir yörüngeye oturtulmasına katkı yapabilecek bir önem kazanmıştır. Bu bağlamda, yerel yönetimlerde katılımcı uygulamaların geliştirilmesinde yeni ufukların açılmasından, henüz emekleme evresinde bulunan yerel demokrasimizin büyük yararlar sağlayacağına kuşku yoktur...” 

http://www.pandora.com.tr/urun/siyasal-katilma-ve-yerel-demokrasi/61170

  

******

 

Türkiye'de Yerel Yönetişim ve Yerel Kalkınma – Korel Göymen

Korel Göymen’in son 15 yılda yerel kalkınma alanlarında yaptığı çalışmalardan oluşan “Türkiye’de Yerel Yönetişim ve Yerel Kalkınma”, bu kavramların içeriğinin ve vurgu noktalarının değiştiğine dikkat çekiyor. 14 bölümde toplanan çalışmalar, yeni bir toplumsal iş bölümünü işaret ederken bu iş bölümünde, birlikte iş yapma anlayışı, katılımcılık, saydamlık ve hesap verebilirliğin ön plana çıkacağı vurgulanıyor. Türkiye’de bürokratik yönetim geleneğinin zayıfladığını dile getiren Göymen, “Türkiye’de Yerel Yönetişim ve Yerel Kalkınma”da, klasik yönetim anlayışından, yönetişim yaklaşımına geçilmekte olduğunu anlatıyor.

http://www.pandora.com.tr/urun/turkiyede-yerel-yonetisim-ve-yerel-kalkinma/202300 

 

******

 

Demokratik Özerklik Üzerine – Cuma Çiçek

“Sosyokültürel ve ekonomik ilişki içinde olan illerin bir araya getirilmesi ile oluşturulması öngörülen bölgeler, il genel meclisleri gibi, seçimle iş başına gelen bölge meclisleri tarafından yönetilecektir. Dışişleri, maliye ve savunma hizmetleri merkezi hükümet tarafından, emniyet ve adalet hizmetleri merkezi hükümet ve bölge meclisleri tarafından ortaklaşa ve geriye kalan hizmetler de bölge meclisleri tarafından yürütülecektir.”

http://www.academia.edu/440400/Demokratik_%C3%96zerklik_%C3%9Czerine

 

******

 

Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Yönetişim: Gereksinmeler, Önermeler, Yönelimler – Korel Göymen

"Gerçek çözüm, yerel yönetim sistemimizde yapılacak köklü değişikliklerle, karar alma süreçlerini de içeren yaygın katılımın biçimsel-resmi (formal) yapıda sağlanması; bu gelişmeye paralel olarak 'yeni ortakların' kapasitelerinin geliştirilmesi ve bu sistemi destekleyebilecek bir siyasal kültürün güçlendirilmesidir."

http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/1c1eece0302bb89_ek.pdf?dergi=Cagdas%20Yerel%20Yonetimler%20Dergisi

 

******

 

Sivil Toplum Kuruluşları, Yerelleşme ve Yerel Yönetimler – Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Kitap, ilki 1994 yılında beş sivil toplum kuruluşunun düzenleyiciliğinde gerçekleştirilen sivil toplum kuruluşları sempozyumlarının on birincisinde yapılan oturumların derlemesini içermektedir. “Sivil Toplum Kuruluşları, Yerelleşme ve Yerel Yönetimler” konulu sempozyumda “Yerellik Kavramı”, “Yerel Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları” ve “Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerellik” konuları tartışıldı, farklı konularda atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

http://dukkan.tarihvakfi.org.tr/index.php?route=product/product&product_id=231

 

******

 

Temsil, Katılma ve Yerel Demokrasi – Oya Çitci

“Seçim, temsil ve katılma gibi yerel yönetimlerin varlık ve demokratiklik gerekçelerini oluşturan ilkelerin uygulamaya yansıyışı üzerinde yapılan bir inceleme, yerel yönetimlerin 'demokratiklik' niteliklerinin sınırlılığını sergilemektedir. Seçim, temsil, hatta katılmanın varlığı her zaman demokrasinin göstergesi ve güvencesi olmayabilir."

http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/551802ab726fba8_ek.pdf?dergi=Cagdas%20Yerel%20Yonetimler%20Dergisi

 

******

 

Yerel Yönetimlerde Demokrasi ve Türkiye’de Belediyelerin Gelişimi – İlhan Tekeli

“Belediye konusundaki yeniden düzenlemeleri tek başına ele almak yetersiz olur. Bu düzenlemeleri tüm yönetimsel bir yeniden düzenleme içinde ele almak gerekir. Böyle bir yeniden düzenlemenin iki nesnel çıkış noktası vardır. Bunlardan birincisi yerleşme yapısındaki değişmedir. İkincisi ise geniş yığınların siyasal süreçlere katılmasını artırarak yabancılaşmayı ortadan kaldırmak hedefidir."

http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/71d2169e06d86c6_ek.pdf?dergi=Amme%20Idaresi%20Dergisi

 

******

 

Yerel Demokrasi ve Türkiye – Kemal Görmez

“Demokrasi tartışmalarında, yerel yönetimler önemli bir yer tutar. Yerel yönetimler kimilerince, demokrasi okulu, demokratik toplumun oluşması için merkezi devlet iktidarını sınırlayan bir güç, katılım ve temsilin en iyi gerçekleştiği kurumlar olarak gösterilirken, kimilerince de tarihin bir döneminde ortaya çıkmış devlet kurumları olarak görülür. Hatta yerel yönetimlere, ortaçağda burjuvazinin ve aristokrasinin ayrıcalık kazanmak için oluşturduğu birimler gözüyle bakılmıştır. Ama yerel yönetimler tarihin bir döneminden sonra vazgeçilmez kurumlar olmuştur.” 

http://www.pandora.com.tr/urun/yerel-demokrasi-ve-turkiye/37246

 

******

 

Yerel Yönetimlerin Demokratikleşmesinin Bir Aracı Olarak Sivil Toplum Kuruluşları -Türkiye İçin Kısa Bir Değerlendirme – Ercan Oktay & Şerife Pekküçükşen

“Halkın taleplerinin yönetime iletilmesinde çok önemli araçlardan birisi olan sivil toplum kuruluşları, özellikle 1980 sonrasında, katılımı artırmaya ve demokrasinin tabana inmesine yönelik çalışmalara da öncülük etmişlerdir. Bu bağlamda yerel yönetimlerin demokratikleşmesinin gerekliliği anlaşılmış, güçlü bir yerel demokrasinin ulusal düzeyde de güçlü bir demokrasiyi doğuracağı inancıyla, yerel yönetimleri demokratikleştirme çabaları hız kazanmıştır. Sivil toplum kuruluşları bu çabaların en önemli aktörlerinden birisi olarak ön plana çıkmıştır. Sivil toplum kuruluşlarının bu yöndeki çabalarını ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma, yerel yönetim yerel demokrasi ilişkisi tartışmasını ve sivil toplum kavramını ele almakta, 1980 sonrası Dünya’da ve Türkiye’deki gelişmelere değinerek, Türkiye için kısa bir değerlendirme yapmaktadır.”

http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TSOS&c=ebsco&c=summon&c=ebsco&ano=106393_28e26a98e9c787a0b7b09ac725d639b8

 

******

 

Avrupa Birliği’nde Karar Alma Sürecine Katılım ve “Avrupa Vatandaşları Girişimi” – Dilek Yiğit

“Demokrasinin üçüncü dönüşüm sürecinde, karşımıza önemli bir soru çıkmaktadır. Demokrasi ulus devlet sınırları ötesinde var olabilir mi? Bir başka deyişle, ulus aşan sistemler için demokrasi mümkün mü- dür? Avrupa Birliği, ulus aşan sistemlerde demokrasinin mümkün olup olamayacağının analiz edilmesinde bir model olarak karşımıza çıkmaktadır ve bu modelde hem temsili hem de katılımcı demokrasi uygulamaları gözlemlenmektedir.” 

http://www.usak.org.tr/images_upload/files/2(1).pdf

 

******

 

Sivil Toplum-Devlet İlişkisi veya Demokrasinin Etiği – Ali Yaşar Sarıbay

Kitap, her şeyden önce, sivil toplum kavramının işaret ettiği toplumsal/siyasal ve kültürel gerçekliğin mahiyeti hakkında olduğu gibi; devlet-sivil toplum ilişkisinin sosyolojik bağlamı ve pratik siyasal sonuçları açısından da son derece de aydınlatıcı bir içeriğe sahip… 

http://www.birikimdergisi.com/birikim-yazi/5676/sivil-toplum-devlet-iliskisi-veya-demokrasinin-etigi#.VqI_r_l97Dc