Kamu Politikalarında Yurttaşın Sözü Projesi, temel olarak, yerel ve bölgesel düzeyde yurttaşın belirli stratejiler ve savunuculuk yöntemleri oluşturarak kamu politikaları ve demokratik yönetim süreçlerine katılmalarını amaçlıyor. Kamu politikalarının oluşum sürecinde sivil toplumun sürece dahil olması gerektiğine inanıyoruz. Yurttaşların hayatını etkileyen kamusal meselelerde kendi sözünü geliştirmesi için kamu idaresi ve yurttaş arasındaki diyaloğun geliştirilmesi büyük bir ihtiyaç. Bu nedenle, proje faaliyetleriyle, yerel oluşumların farklı politika düzeylerinde güçlenmesini hedefliyoruz.

Sivil toplum alanını düzenleyen yasal, hukuki, idari mevzuat ve uygulamalar, hem sivil toplum faaliyetlerine hem de kamu politikalarının oluşturulma sürecine yönelik sivil katılımın olanaklarını kısıtlıyor. Yurttaşların günlük hayatlarını etkileyen kamusal politikaların belirlenmesinde etkin rol alabilmesi, kamu politikalarının oluşturulma sürecindeki şeffaflık, hesap verebilirlik ve kapsayıcılık ilkeleriyle doğrudan ilişkili. Bu ilkeleri gözetmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen Kamu Politikalarında Yurttaşın Sözü Projesiyle, yurttaşların yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası olmak üzere tüm politika üretimi süreçleri ve dinamikleriyle ilgili bilgi ve söz sahibi olmasını gözetiyoruz.

Proje faaliyetleri temel olarak İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Balıkesir illerini kapsayacak şekilde Meriç-Ergene, Susurluk, Marmara su havzaları ve İstanbul olmak üzere 4 bölgede gerçekleşecek.

Projenin hedef kitlesini başta buralarda yaşayan yurttaşlar olmak üzere, yerel sivil toplum örgütleri, sivil platform ve girişimler, sivil ağlar, akademisyen ve araştırmacılar gibi sivil aktörler; meslek odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, sendikalar, meslek birlikleri, kent konseyleri, muhtarlar, üniversiteler ve araştırma kurumları gibi yarı kamusal/sivil paydaşlar; ve belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, merkezi yönetime bağlı kamu kurumları ve bölgesel kalkınma ajansları gibi kamu idaresinden paydaşlar oluşturmaktadır.

Proje faaliyetleri, havzadaki koşullar ve sorunlar çerçevesinde, ekonomik, ekolojik ve toplumsa düzeyde kapsamlı analizleri ve politika üretim süreçlerini içeren raporlar; sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak toplantı ve atölyeler; sivil aktörler arası işbirliği ve çözüm ortaklığı üretecek ağların kurulmasına yönelik kolaylaştırıcılık çalışmaları ve savunuculuk faaliyetleri; yurttaşın sözünün kamu otoritelerine iletilmesini sağlayacak yol, yöntem ve araçların oluşturulmasını; savunuculuk broşürleri, kamuoyu yoklaması ve haritalandırma çalışmaları; kamu aktörleriyle yapılacak yuvarlak masa toplantıları, saha ziyaretleri ve sonuç raporlarından oluşmakta. Ayrıca, Avrupa Konseyine yapılacak savunuculuk ziyaretiyle Strazburg ve Brüksel’deki ilgili Avrupa Birliği kurumları ve Avrupa Komisyonuna proje faaliyetleri ve sonuçları hakkında bilgilendirme yapılacak.

Yapılacak faaliyetler, 3 havzada yerel ve bölgesel sivil stratejik ortaklıklar kurulmasına ve sivil - kamusal aktörler arasında diyalog süreci gerçekleşmesine yönelik olacak. Hedef bölgelerdeki yurttaşlar, günlük hayatlarını etkileyen kamu politikalarının farklı boyutları ve etkileri konusunda bilgilendirilecek ve katılımları konusunda desteklenecek. Bunun yanında, farklı toplumsal zeminlerden gelen sivil toplum örgütlerini bir araya getirilerek, güven ve işbirliğine dayalı bir platform oluşturulacak.