ERGENE HAVZASINDAKİ SANAYİ TESİSLERİ VE İMALATHANELER VERİTABANI

Ergene havzasında yıllardır artarak yaşanan kirlilik ve süregiden ekolojik tahribatla ilgili çalışmalara faydalı olması amacıyla, şehir plancısı Seda Elhan’ın hazırladığı veritabanında, Ergene Nehri ve nehri besleyen akarsular üzerinde yer alan sanayi tesisleri ve imâlathanelerin bir envanteri bulunuyor. Araştırmanın, organize sanayi bölgeleri (OSB’ler) ve münferit tesislere ilişkin raporunu, açık kaynaklardan derlenen bilgileri içeren excel tablolarıyla birlikte sunuyoruz. 

Ergene Nehri ve havzasını kuşatan kirliliğin bertarafına ve kalıcı olarak önlenmesine dair çalışmalara etraflı ve güncellenebilir bir kaynak oluşturmasını amaçladığımız bu envanterin, doğa koruma ve ekoloji alanında emek verenler, araştırmacılar, gazeteciler ve başta havza sakinleri olmak üzere meseleye ilgi duyan herkesin katkıları ve önerileriyle geliştirilmesini umuyoruz.

Ergene Nehrini ve kolları üzerinde veya civarında yer alan OSB’ler, münferit sanayi tesisleri ve imâlathanelerle ilgili bilgiler, 10-30 Haziran 2021 tarihleri arasında erişilen aşağıdaki açık kaynaklardan faydalanılarak derlenmiştir. 

Ergene Nehri ve nehrin yan ve ana kollarına ilişkin çok sayıdaki haritalandırma ve raporlamada, farklı ve/veya hatalı tanımlamalar bulunmaktadır. Haber kaynaklarında, akademik araştırma ve makalelerde, kamu kurumlarının rapor ve yayınlarında ve değişik açık kaynaklarda verilen bilgiler arasındaki tutarsızlıklar, bu konudaki araştırmalarda önemli bir sorun teşkil ediyor. Bu tutarsızlıkların bir boyutunu, aynı akarsuya verilen farklı isimler teşkil ediyor. Aşağıda yer alan örneklerde, Ergene Nehri’ni besleyen ana kolların farklı isimlendirmelerinden birkaçı görülebilir. 

Örnek 1: Marmara Belediyeler Birliği tarafından 2018 yılında hazırlanan Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Durum Değerlendirme Raporu’Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Durum Değerlendirme Raporu’nda Köprüaltı deresi olarak adlandırılan akarsu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kırklareli İl Müdürlüğü’nün Kırklareli İli 2018 Yılı Çevre Durum Raporu’nda Lüleburgaz Deresi olarak belirtilmiştir. (Google Earth veritabanında Köprüaltı Deresi olarak geçmektedir.)

Örnek 2: Kırklareli iline bağlı Büyükkarıştıran Belediyesi’nin web sitesinde yer alan Büyükkarıştıran Tarihi bölümünde şehir merkezi içerisinden geçen dere Büyükkarıştıran Deresi olarak adlandırılırken, Kırklareli Valiliği tarafından 2019 yılında deredeki balık ölümleriyle ilgili yapılan açıklamada Yuvalı Deresi olarak geçmekte, bir başka raporda ise Anaçay olarak belirtilmektedir. (Google Earth veri tabanında Yuvalı Deresi olarak geçmektedir)

Örnek 3: Marmara Belediyeler Birliği tarafından 2017 yılında hazırlanan Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Durum Değerlendirme Raporu’nda Evrensekiz Deresi olarak adlandırılan akarsu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kırklareli İl Müdürlüğü’nün  Kırklareli İli 2017  Yılı Çevre Durum Raporu’nda Ahmetbey, Evrensekiz, Sulucak ve Soğucak olarak ayrı ayrı belirtilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Meriç Ergene Havzası Endüstriyel Atıksu Yönetimi Ana Plan Çalışması Final Raporu’nda ise Sulucak ve Soğucak Deresi olarak ayrı ayrı yer almaktadır. (Google Earth Veritabanında Ahmetbey Deresi olarak geçmektedir.) Söz konusu akarsuyun, membağından çıkarak ulaştığı ilk yerleşim yeri Soğucak adlı köy olup, bu köye halk arasında Sulucak köyü de denmektedir. Sulucak ismi de bundan kaynaklanmakadır. 

Örnek 4: Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Türkiye Su Kaynakları Haritası’nda Kuleli Deresi olarak belirtilen akarsu, aynı bakanlığın Avrupa Birliği ile birlikte gerçekleştirdiği Meriç-Ergene Nehir Havzası Yönetim Planı raporunda Süloğlu deresi olarak geçmektedir. (Google Earth Veritabanında ilgili hat boyunca geçtiği bazı yerleşim yerlerinin isimlerini aldıktan sonra Kuleli deresine bağlanarak Ergene’ye ulaştığı görülmektedir.)

Envanter çalışmasının bu ilk aşamasında, söz konusu isim farklılıklarının ve/veya hatalı tanımlamaların karışıklığa sebebiyet vermemesi amacıyla, derlenen bilgiler sadeleştirilmiş ve raporda yer alan tüm akarsuların izleği çıkartılıp, geçtiği hat boyunca aldığı farklı isimler belirtilerek listelenmiştir.