(Kaynak: Efe ve Aydın, 2009) 

(Kaynak: Efe ve Aydın, 2009)

Efe ve Aydın (2009) koruma odaklı bir planlama yaklaşımı ile akarsu havzalarının korunması odaklı bir bölge önerisi geliştirmişlerdir. Türkiye’deki belli başlı 26 akarsu havzasını belirleyerek bölgeleri belirlemişlerdir. Çalışmalarının asıl amacı bölge tanımlamaktan ziyade mevcut il sınırlarının havza sınırları ile örtüşecek şekilde yeniden tanımlanması gerektiğini ortaya koymaktır. Böylece çevresel sorunlara müdahale ve havzalara yönelik planlama çalışmalarında yetki karmaşası yaşanmayacaktır. Yazarlar, mevcut il sınırlarının belirlenmesinde her hangi bir kritere rastlanmadığını belirtmekte ve bu durumun yeni il sınırları belirlenmesi için destekleyici olduğunu vurgulamaktadır. Yazarların geliştirdiği yeni bölge ve il sınırları önerisi harita 5’de görülmektedir.